press drip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press drip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press drip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press drip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press drip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu đã tách parafin