pressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressor.

Từ điển Anh Việt

 • pressor

  * danh từ

  (sinh vật học) gen ép

  * tính từ

  làm áp lực của máu tăng lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pressor

  increasing (or tending to increase) blood pressure

  pressor reflexes

  Similar:

  vasoconstrictor: any agent that causes a narrowing of an opening of a blood vessel: cold or stress or nicotine or epinephrine or norepinephrine or angiotensin or vasopressin or certain drugs; maintains or increases blood pressure

  Synonyms: vasoconstrictive