press head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press head

    * kinh tế

    đầu máy cán