presswork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presswork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presswork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presswork.

Từ điển Anh Việt

  • presswork

    * danh từ

    sản phẩm ép, sản phẩm dập

    công việc in