pressworking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressworking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressworking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressworking.

Từ điển Anh Việt

  • pressworking

    * danh từ

    (luyện kim) sự làm khuôn ép