press cure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press cure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press cure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press cure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press cure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lưu hóa ép