pressroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressroom.

Từ điển Anh Việt

  • pressroom

    /'pres'rʌn/

    * danh từ

    phòng nhà báo

    xưởng in