light gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light gas

    * kỹ thuật

    khí thắp