light back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light back

    * kỹ thuật

    đốt bùng cháy lại