light cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light cut

  * kỹ thuật

  phần cất ngọn

  sự cắt tinh

  hóa học & vật liệu:

  phần cất nhẹ