lightless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lightless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lightless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lightless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lightless

  giving no light

  lightless stars `visible' only to radio antennae

  without illumination

  came up the lightless stairs

  the unilluminated side of Mars

  through dark unlighted (or unlit) streets

  Synonyms: unilluminated, unlighted, unlit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).