light atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light atom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light atom

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nguyên tử nhẹ