lightsome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lightsome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lightsome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lightsome.

Từ điển Anh Việt

 • lightsome

  /'laitsəm/

  * tính từ

  có dáng nhẹ nhàng; duyên dáng, thanh nhã

  vui vẻ, tươi cười

  nhẹ dạ, lông bông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lightsome

  Similar:

  light: moving easily and quickly; nimble

  the dancer was light and graceful

  a lightsome buoyant step

  walked with a light tripping step

  Synonyms: tripping

  blithe: carefree and happy and lighthearted

  was loved for her blithe spirit

  a merry blithesome nature

  her lighthearted nature

  trilling songs with a lightsome heart

  Synonyms: blithesome, lighthearted, light-hearted