light hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light hole

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giếng thiên nhiên

    phễu sụt (trong vùng cactơ)