light air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light air.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • light air

    wind moving 1-3 knots; 1 on the Beaufort scale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).