abstemious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstemious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstemious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstemious.

Từ điển Anh Việt

 • abstemious

  /æb'sti:mjəs/

  * tính từ

  tiết chế, có điều độ

  sơ sài, đạm bạc

  an abstemiousmeal: bữa ăn đạm bạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abstemious

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điều độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abstemious

  sparing in consumption of especially food and drink

  the pleasures of the table, never of much consequence to one naturally abstemious"- John Galsworthy

  Antonyms: gluttonous

  marked by temperance in indulgence

  abstemious with the use of adverbs

  a light eater

  a light smoker

  ate a light supper

  Synonyms: light