clear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear.

Từ điển Anh Việt

 • clear

  /kliə/

  * tính từ

  trong, trong trẻo, trong sạch

  clear water: nước trong

  a clear sky: bầu trời trong sáng

  a clear voice: giọng nói trong trẻo

  clear concience: lương tâm trong sạch

  sáng sủa, dễ hiểu

  a clear statement: bài phát biểu dễ hiểu

  a clear style: văn sáng sủa

  to make one's meaning clear: làm dễ hiểu

  to have a clear head: có đầu óc sáng sủa

  thông trống, không có trở ngại (đường xá)

  to keep the road clear: giữ cho đường thông suốt

  the road was clear of traffic: đường xá vắng tanh không có xe cộ

  thoát khỏi, giũ sạch, trang trải hết

  to be clear of debt: giũ sạch nợ nần

  to be clear of suspicion: thoát khỏi sự hồ nghi

  trọn vẹn, toàn bộ, đủ, tròn, trọn

  a clear profit: toàn bộ tiền lãi

  a clear month: tháng đủ

  two clear days: hai ngày tròn

  clear 10đ: đúng 10đ không kém

  chắc, chắc chắn

  I'm not at all clear that he is right: tôi không dám chắc là nó đúng

  as clear as day

  as clear as the sun at noonday

  rõ như ban ngày

  as clear as that two and two make four

  rõ như hai với hai là bốn

  the coast is clear

  (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không có gì cản trở

  to get away clear

  (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không ai cản trở

  to get away clear

  giũ sạch được

  in clear

  viết rõ, không viết bằng số hoặc mật mã

  * phó từ

  rõ ràng

  to speak clear: nói rõ ràng

  the ship shows clear on the horizon: con tàu lộ ra rõ ràng ở chân trời

  hoàn toàn, hẳn

  he got clear away: anh ta đi mất hẳn

  tách ra, ra rời, xa ra, ở xa

  to keep clear of a rock: tránh xa tảng đá (thuyền)

  to get clear: đi xa, tránh xa

  * ngoại động từ

  làm trong sạch, lọc trong; làm đăng quang, làm sáng sủa, làm sáng tỏ

  to clear the air: làm cho không khí trong sạch; (nghĩa bóng) xua tan không khí nặng nề (do nghi kỵ, cãi cọ...)

  to clear the throat: đằng hắng, hắng giọng

  to clear a mystery: làm sáng tỏ một điều bí ẩn

  tự bào chữa, thanh minh, minh oan

  I'll easily clear myself: tôi sẽ thanh minh cho tôi một cách dễ dàng

  dọn, dọn sạch, dọn dẹp; phát quang, phá hoang, khai khẩn; nạo, cạo

  to clear a yard of rubbish: dọn sạch rác rưởi ở sân

  to clear a chimnery: nạo ống khói

  to clear land: phá hoang

  to clear the table: dọn bàn

  clear the way!: đứng dãn ra!

  vét sạch, lấy đi, mang đi, dọn đi

  to clear the letter-box: lấy thư

  to clear these boxes out of the way: mang những cái hòm này ra chỗ khác

  to clear obstruction out of the way: dọn sạch vật chướng ngại

  vượt, nhảy qua; (hàng hải) tránh, đi né sang bên

  to a hedge: vượt qua rào

  to clear the reefs: tránh những tảng đá ngầm (thuyền bè...)

  lãi, lãi đứt đi

  trả hết, thanh toán, trang trải (nợ, sổ sách); (hàng hải) trả hết mọi khoản thuế để tàu có thể rời bến; làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến

  to clear dedts: thanh toán nợ

  to clear goods: trả thuế hải quan (để lấy hàng hoặc gửi hàng)

  to clear a ship: làm thủ tục trả các thứ thuế để cho tàu rời bến

  to clear the harbour: rời bến

  chuyển (séc)

  to clear a cheque: chuyển séc

  * nội động từ, (thường) + up

  sáng sủa ra, trở nên trong trẻo (bầu trời); tươi lên, hết nhăn nhó (mặt)

  ((thường) + up) sáng tỏ (điều bí mật, tình hình...)

  (hàng hải) rời bến

  the ship clear ed for Shanghai yesterday: con tàu rời bến đi Thượng hải từ hôm qua

  to clear from a port: đến bến

  (+ away, off, out) chuồn, cút, tẩu

  clear out!: cút ngay!

  tan đi, tiêu tan, tan biến

  (từ lóng) biến mất (người)

  to clear away

  lấy đi, dọn đi, mang đi

  to clear away the table: thu dọn bàn ăn (sau bữa ăn)

  làm tan; làm biến đi (mối nghi ngờ, mây mù)

  to clear off

  trả hết, thanh toán (nợ nần...)

  to clear out

  quét sạch, vét sạch, dọn sạch

  to clear someone out: (thông tục) tống cổ ai ra khỏi nhà, đuổi ai đi

  to clear out a stock: bán tống bán tháo hàng tồn kho

  to clear up

  dọn dẹp (một căn buồng)

  làm sáng tỏ; giải quyết (nột vấn đề...)

  làm tiêu tan (sự hiểu lầm...)

 • clear

  (Tech) xóa (đ), rõ ràng (tt)

 • clear

  làm sạch, xoá bỏ (ở máy tính)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clear

  the state of being free of suspicion

  investigation showed that he was in the clear

  make a way or path by removing objects

  Clear a path through the dense forest

  remove

  clear the leaves from the lawn

  Clear snow from the road

  be debited and credited to the proper bank accounts

  The check will clear within 2 business days

  Antonyms: bounce

  go away or disappear

  The fog cleared in the afternoon

  pass by, over, or under without making contact

  the balloon cleared the tree tops

  Synonyms: top

  make free from confusion or ambiguity; make clear

  Could you clarify these remarks?

  Clear up the question of who is at fault

  Synonyms: clear up, shed light on, crystallize, crystallise, crystalize, crystalise, straighten out, sort out, enlighten, illuminate, elucidate

  free from payment of customs duties, as of a shipment

  Clear the ship and let it dock

  clear from impurities, blemishes, pollution, etc.

  clear the water before it can be drunk

  sell

  We cleared a lot of the old model cars

  pass an inspection or receive authorization

  clear customs

  settle, as of a debt

  clear a debt

  solve an old debt

  Synonyms: solve

  make clear, bright, light, or translucent

  The water had to be cleared through filtering

  rid of instructions or data

  clear a memory buffer

  remove (people) from a building

  clear the patrons from the theater after the bomb threat

  remove the occupants of

  Clear the building

  free (the throat) by making a rasping sound

  Clear the throat

  Synonyms: clear up

  readily apparent to the mind

  a clear and present danger

  a clear explanation

  a clear case of murder

  a clear indication that she was angry

  gave us a clear idea of human nature

  Antonyms: unclear

  free from confusion or doubt

  a complex problem requiring a clear head

  not clear about what is expected of us

  affording free passage or view

  a clear view

  a clear path to victory

  open waters

  the open countryside

  Synonyms: open

  allowing light to pass through

  clear water

  clear plastic bags

  clear glass

  the air is clear and clean

  Antonyms: opaque

  free from contact or proximity or connection

  we were clear of the danger

  the ship was clear of the reef

  characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt)

  a clear conscience

  regarded her questioner with clear untroubled eyes

  (especially of a title) free from any encumbrance or limitation that presents a question of fact or law

  I have clear title to this property

  Synonyms: unmortgaged

  clear and distinct to the senses; easily perceptible

  as clear as a whistle

  clear footprints in the snow

  the letter brought back a clear image of his grandfather

  a spire clean-cut against the sky

  a clear-cut pattern

  Synonyms: clean-cut, clear-cut

  free from clouds or mist or haze

  on a clear day

  Antonyms: cloudy

  free from flaw or blemish or impurity

  a clear perfect diamond

  the clear complexion of a healthy young woman

  clear of charges or deductions

  a clear profit

  easily deciphered

  Synonyms: decipherable, readable

  characterized by ease and quickness in perceiving

  clear mind

  a percipient author

  Synonyms: percipient

  completely

  read the book clear to the end

  slept clear through the night

  there were open fields clear to the horizon

  Synonyms: all the way

  Similar:

  open: a clear or unobstructed space or expanse of land or water

  finally broke out of the forest into the open

  unclutter: rid of obstructions

  Clear your desk

  Antonyms: clutter

  clear up: become clear

  The sky cleared after the storm

  Synonyms: light up, brighten

  Antonyms: overcast

  authorize: grant authorization or clearance for

  Clear the manuscript for publication

  The rock star never authorized this slanderous biography

  Synonyms: authorise, pass

  pass: go unchallenged; be approved

  The bill cleared the House

  net: yield as a net profit

  This sale netted me $1 million

  net: make as a net profit

  The company cleared $1 million

  Synonyms: sack, sack up

  gain: earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages

  How much do you make a month in your new job?

  She earns a lot in her new job

  this merger brought in lots of money

  He clears $5,000 each month

  Synonyms: take in, make, earn, realize, realise, pull in, bring in

  acquit: pronounce not guilty of criminal charges

  The suspect was cleared of the murder charges

  Synonyms: assoil, discharge, exonerate, exculpate

  Antonyms: convict

  clean: (of sound or color) free from anything that dulls or dims

  efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings

  clear laughter like a waterfall

  clear reds and blues

  a light lilting voice like a silver bell

  Synonyms: light, unclouded

  well-defined: accurately stated or described

  a set of well-defined values

  Antonyms: ill-defined

  clean: free of restrictions or qualifications

  a clean bill of health

  a clear winner

  absolved: freed from any question of guilt

  is absolved from all blame

  was now clear of the charge of cowardice

  his official honor is vindicated

  Synonyms: cleared, exculpated, exonerated, vindicated

  clearly: in an easily perceptible manner

  could be seen clearly under the microscope

  She cried loud and clear