authorize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorize.

Từ điển Anh Việt

 • authorize

  /'ɔ:θəraiz/ (authorise) /'ɔ:θəraiz/

  * ngoại động từ

  cho quyền, uỷ quyền, cho phép

  to authorize someone ro do something: cho quyền ai được làm việc gì

  là căn cứ, là cái cớ chính đáng

  his conduct did authorize your suspicion: tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • authorize

  * kinh tế

  cho phép

  phê chuẩn

  ủy quyền

  * kỹ thuật

  cho phép

  cho quyền

  ủy quyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authorize

  grant authorization or clearance for

  Clear the manuscript for publication

  The rock star never authorized this slanderous biography

  Synonyms: authorise, pass, clear

  Similar:

  empower: give or delegate power or authority to

  She authorized her assistant to sign the papers

  Synonyms: authorise