authorise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorise.

Từ điển Anh Việt

 • authorise

  /'ɔ:θəraiz/ (authorise) /'ɔ:θəraiz/

  * ngoại động từ

  cho quyền, uỷ quyền, cho phép

  to authorize someone ro do something: cho quyền ai được làm việc gì

  là căn cứ, là cái cớ chính đáng

  his conduct did authorize your suspicion: tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authorise

  Similar:

  empower: give or delegate power or authority to

  She authorized her assistant to sign the papers

  Synonyms: authorize

  authorize: grant authorization or clearance for

  Clear the manuscript for publication

  The rock star never authorized this slanderous biography

  Synonyms: pass, clear