authorised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorised.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authorised

  Similar:

  empower: give or delegate power or authority to

  She authorized her assistant to sign the papers

  Synonyms: authorise, authorize

  authorize: grant authorization or clearance for

  Clear the manuscript for publication

  The rock star never authorized this slanderous biography

  Synonyms: authorise, pass, clear

  authorized: endowed with authority

  Antonyms: unauthorized

  authoritative: sanctioned by established authority

  an authoritative communique

  the authorized biography

  Synonyms: authorized

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).