authoritative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authoritative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authoritative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authoritative.

Từ điển Anh Việt

 • authoritative

  /ɔ:'θɔritətiv/

  * tính từ

  có căn cứ đích xác, có am hiểu tường tận, có thể tin được; có thẩm quyền

  an authoritative report: một bản báo cáo có căn cứ

  hống hách, hách dịch; mệnh lệnh, quyết đoán

  to speak in authoritative tone: nói với giọng hách dịch

  có uy quyền, có quyền lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authoritative

  having authority or ascendancy or influence

  an important official

  the captain's authoritative manner

  Synonyms: important

  of recognized authority or excellence

  the definitive work on Greece

  classical methods of navigation

  Synonyms: classical, classic, definitive

  sanctioned by established authority

  an authoritative communique

  the authorized biography

  Synonyms: authorized, authorised