authorizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorizer.

Từ điển Anh Việt

 • authorizer

  xem authorize

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • authorizer

  * kỹ thuật

  người phê chuẩn

  người phê duyệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authorizer

  an authority who authorizes (people or actions)

  the agents report back to their authorizers

  Synonyms: authoriser