authorized path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorized path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorized path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorized path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authorized path

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dẫn được ghép