clear wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear wood

    * kỹ thuật

    gỗ không có khuyết tật

    gỗ lành (không khuyết tật)