clear (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear (vs)

    * kỹ thuật

    làm sạch

    toán & tin:

    xóa