clear pork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear pork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear pork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear pork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear pork

    * kinh tế

    thịt lợn cắt miếng không xương