clear water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear water

    * kỹ thuật

    nước được làm trong

    nước trong