clear lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear lumber

    * kỹ thuật

    gỗ không có khuyết tật