bounce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bounce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bounce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bounce.

Từ điển Anh Việt

 • bounce

  /'bauns/

  * danh từ

  sự nảy lên, sự bật lên

  sự khoe khoang khoác lác

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự đuổi ra, sự tống cổ ra, sự thải hồi

  to get the bounce: bị tống cổ ra, bị thải hồi

  * nội động từ

  nảy lên

  the ball bounced over the wall: quả bóng nảy qua tường

  nhảy vụt ra

  to bounce out of some place: nhảy vụt ra khỏi nơi nào

  huênh hoang khoác lác, khoe khoang; vênh váo

  (hàng không) nhún lên nhún xuống (lúc hạ cánh xuống đất)

  (từ lóng) bị trả về cho người ký vì không có tài khoản (séc)

  * ngoại động từ

  dồn ép (ai làm việc gì); đánh lừa (ai) làm gì

  to bounce someone out of something: đánh lừa ai lấy cái gì

  to bounce someone into doing something: dồn ép ai làm gì

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đuổi ra, tống cổ ra, thải hồi (ai)

  * phó từ

  thình lình, bất chợt, vụt

  to come bounce into the room: chạy vụt vào phòng

  ầm ĩ, ồn ào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bounce

  * kinh tế

  séc không được chi trả

  * kỹ thuật

  bật lên

  nảy

  nảy lên

  sự dính phím

  sự nảy lên

  sự nhảy phím

  sự phục hồi lại

  xây dựng:

  nhún bật

  điện lạnh:

  sự bật lên

  cơ khí & công trình:

  sự chối

  điện:

  sự rung nảy

  toán & tin:

  trả về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bounce

  the quality of a substance that is able to rebound

  Synonyms: bounciness

  rebounding from an impact (or series of impacts)

  Synonyms: bouncing

  spring back; spring away from an impact

  The rubber ball bounced

  These particles do not resile but they unite after they collide

  Synonyms: resile, take a hop, spring, bound, rebound, recoil, reverberate, ricochet

  hit something so that it bounces

  bounce a ball

  move up and down repeatedly

  Synonyms: jounce

  come back after being refused

  the check bounced

  Antonyms: clear

  leap suddenly

  He bounced to his feet

  refuse to accept and send back

  bounce a check

  eject from the premises

  The ex-boxer's job is to bounce people who want to enter this private club

  Similar:

  leap: a light, self-propelled movement upwards or forwards

  Synonyms: leaping, spring, saltation, bound