bounce chamber pressure page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bounce chamber pressure page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bounce chamber pressure page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bounce chamber pressure page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bounce chamber pressure page

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đồng hồ đo áp suất buồng nảy