bounce key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bounce key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bounce key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bounce key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bounce key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím nảy