spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spring.

Từ điển Anh Việt

 • spring

  /spriɳ/

  * danh từ

  sự nhảy; cái nhảy

  to take a spring: nhảy

  mùa xuân (đen & bóng)

  the spring of one's life: mua xuân của cuộc đời, lúc tuổi thanh xuân

  suối

  hot spring: suối nước nóng

  sự co dãn; tính đàn hồi; sự bật lại

  lò xo; nhíp (xe)

  chỗ nhún (của ván nhảy...)

  nguồn, gốc, căn nguyên

  động cơ

  the springs of human action: những động cơ của hành động con người

  chỗ cong, đường cong

  chỗ nứt, đường nứt (cột buồm...); sự rò, sự bị nước rỉ vào (thuyền...)

  dây buộc thuyền vào bến

  con nước

  (Ê-cốt) bài hát vui; điệu múa vui

  * nội động từ sprang; sprung

  ((thường) + up, down, out, over, through, away, back...) nhảy

  to spring out of bed: nhảy ra khỏi giường

  to spring at someone: nhảy xổ vào người nào

  to spring to one's feet: đứng phắt dậy

  bật mạnh

  branch springs back: cành cây bật mạnh trở lại

  lid springs open: cái vung bật tung ra

  nổi lên, hiện ra, nảy ra, xuất hiện

  the wind springs up: gió nổi lên

  the buds are springing: nụ đang trổ

  many factories have sprung into existence in this area: nhiều nhà máy đã xuất hiện trong khu vực này

  xuất phát, xuất thân

  his actions spring from goodwill: những hành động của anh ta xuất phát từ thiện ý

  to be sprungs of a peasant stock: xuất thân từ thành phần nông dân

  nứt rạn; cong (gỗ)

  racket has sprung: cây vợt bị nứt; cậy vợt bị cong

  nổ (mìn)

  * ngoại động từ

  làm cho nhảy lên, làm cho bay lên

  to spring a covey of quail: làm cho một ổ chim cun cút bay lên

  nhảy qua

  to spring a wall: nhảy qua tường

  làm rạn, làm nứt, làm nẻ

  he has sprung my racket: anh ta làm nứt cái vợt của tôi

  làm nổ (mìn); làm bật lên, đề ra, đưa ra; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bất ngờ tuyên bố, bất ngờ đưa ra (một tin)

  to spring a trap: làm bật bẫy

  he has sprung a new theory: anh ta đề ra một lý thuyết mới

  he loves to spring surprises on us: anh ta thích làm chúng tôi ngạc nhiên

  lắp nhíp, lắp lò xo giảm xóc (vào xe)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đảm bảo cho (ai) được tha tù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spring

  * kinh tế

  chồi

  cựa

  mầm

  nảy mầm

  nguồn

  nở

  sự nâng khối bột vào lò nướng

  * kỹ thuật

  bật ra

  chìa khóa

  chìa vặn

  dây cót

  giếng

  hố

  lắp lò xo

  lắp nhíp

  lỗ

  lo xo

  lò xo

  lò xo, nguồn gốc

  nảy ra

  nguồn

  nguồn gốc

  nguồn nước

  nhíp

  nhíp lò xo, nổ mìn mở lỗ

  nước mạch

  mạch

  mạch nước

  suối

  xây dựng:

  clê

  điện:

  dây tóc (máy đo)

  ô tô:

  nhíp xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spring

  the season of growth

  the emerging buds were a sure sign of spring

  he will hold office until the spring of next year

  Synonyms: springtime

  a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed

  the spring was broken

  a natural flow of ground water

  Synonyms: fountain, outflow, outpouring, natural spring

  a point at which water issues forth

  develop suddenly

  The tire sprang a leak

  produce or disclose suddenly or unexpectedly

  He sprang these news on me just as I was leaving

  Similar:

  give: the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length

  Synonyms: springiness

  leap: a light, self-propelled movement upwards or forwards

  Synonyms: leaping, saltation, bound, bounce

  jump: move forward by leaps and bounds

  The horse bounded across the meadow

  The child leapt across the puddle

  Can you jump over the fence?

  Synonyms: leap, bound

  form: develop into a distinctive entity

  our plans began to take shape

  Synonyms: take form, take shape

  bounce: spring back; spring away from an impact

  The rubber ball bounced

  These particles do not resile but they unite after they collide

  Synonyms: resile, take a hop, bound, rebound, recoil, reverberate, ricochet