springald nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

springald nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm springald giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của springald.

Từ điển Anh Việt

  • springald

    /'spriɳgəl/ (springald) /'spriɳgəld/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) thiếu niên