give nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give.

Từ điển Anh Việt

 • give

  /giv/

  * động từ gave, given

  cho, biếu, tặng, ban

  to give a handsome present: tặng một món quà đẹp

  cho, sinh ra, đem lại

  to give profit: sinh lãi

  the sun gives us warmth and light: mặt trời cho chúng ta sức nóng và ánh sáng

  nêu cho; đưa cho, trao cho, đem cho, chuyển cho

  to give a good example: nêu một tấm gương tốt

  give me my hat, please: xin anh làm ơn đưa cho tôi một cái mũ

  to give one's wishes: gửi lời chúc mừng, chuyển lời chúc mừng

  truyền cho, làm lây sang

  trả (tiền...); trao đổi

  how much did you give for it?: anh trả cái đó bao nhiêu?

  to give a horse for a car cow: đổi con ngựa lấy con bò cái

  to as good as one gets: ăn miếng trả miếng; ăn miếng chả trả miếng bùi

  (đi đôi với danh từ thanh một cụm từ)

  to give a cry: kêu lên

  to give a loud laugh: cười to, cười vang

  to give a look: nhìn

  to give a jump: nhảy lên

  to give a sigh: thở dài

  to give a push: đẩy

  to give a groan: rên rỉ

  to give a start: giật mình

  to give encouragement: động viên, khuyến khích

  to give permission: cho phép

  to give an order: ra lệnh

  to give birth to: sinh ra

  to give one's attention to: chú ý

  làm cho, gây ra

  he gave me to understand that: hắn làm cho tôi hiểu rằng

  to give someone much trouble: gây lo lắng cho ai, gây phiền hà cho ai

  cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm

  to give one's life to one's country: hiến dâng đời mình cho tổ quốc

  to give one's mind to study: miệt mài nghiên cứu; chuyên tâm học tập

  tổ chức, mở, thết (một buổi dạ hội...); biểu diễn, diễn (kịch), đóng (một vai tuồng); hát dạo (một bản nhạc...), ngâm (một bài thơ...)

  to give a concert: tổ chực một buổi hoà nhạc

  to give a banquet: mở tiệc, thết tiệc

  to give a song: hát một bài

  give us Chopin, please: anh hãy dạo cho chúng tôi nghe những bản nhạc của Sô-panh

  to give Hamlet: diễn vở Ham-lét

  tan, vỡ, sụp đổ; lún xuống, trĩu xuống; có thể nhún nhẩy, co giãn (như lò xo)

  the frost is giving: sương giá đang tan

  the branch gave but did not break: cành cây trĩu xuống nhưng không gãy

  the marshy ground gave under our feet: đất lấy lún xuống dưới chân chúng tôi

  quay ra, nhìn ra, dẫn

  this window gives upon the street: cửa sổ này nhìn ra đường phố

  this corridor gives into the back yard: hành lang này dẫn vào sân sau

  chỉ, đưa ra, để lộ ra

  the thermometer gives 23o in the shade: nhiệt biểu chỉ 23o trong bóng râm

  to give no signs of life: không lộ ra một dấu hiệu nào của sự sống

  newspapers give these facts: các báo hằng ngày đưa ra các sự kiện đó

  đồng ý, thoả thuận; nhường, nhượng bộ

  I give you that point: tôi đồng ý với anh điểm ấy; tôi nhượng bộ anh điểm ấy

  to give ground: nhượng bộ, lùi bước

  coi như, cho là, cho rằng

  he was given for dead: người ta coi như là hắn ta đã chết

  quyết định xử

  to give the case for the defendant: xử cho bị cáo được kiện

  to give the case against the defendant: xử cho bị cáo thua kiện

  to give away

  cho

  to give away all one's money: cho hết tiền

  trao, phát (phần thưởng)

  to give away the pwices: phát phần thưởng

  tố cáo, phát giác; để lộ, phản bội

  to give away a secret: lộ bí mật

  to give away the show: (từ lóng) để lộ điều bí mật, để lộ nhược điểm; để lòi cái dốt ra

  to give back

  hoàn lại, trả lại

  to give forth

  toả ra, phát ra, bốc (sức nóng, ánh sáng, mùi, tiếng...)

  công bố (tin tức...)

  to give in

  nhượng bộ, chịu thua

  nộp (tài liêu...)

  ghi vào, điền vào

  to give in one's name: ghi tên vào

  to give off

  toả ra, phát ra, bốc ra, bốc lên, xông lên (mùi, hơi nóng, khói...)

  to give out

  chia, phân phối

  toả ra, phát ra, làm bay ra, bốc lên, xông lên (hơi nóng, mùi...)

  rao, công bố

  to give oneself out to be (for): tự xưng là, tự nhận là

  hết, cạn

  food suplies began to give out: lương thực bắt đầu cạn

  bị hư, bị hỏng (máy móc); mệt, quỵ, kiệt đi (sức)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho (phỏng vấn)

  to give out an interview: cho phỏng vấn

  to give over: trao tay

  thôi, chấm dứt

  give over crying!: nín đi! thôi dừng khóc nữa!

  to be given over to: đâm mê, đắm đuối vào

  to be given over to gambling: đam mê cờ bạc

  vứt bỏ, bỏ

  to give over a bahit: bỏ một thói quen

  to give up

  bỏ, từ bỏ

  to give up a habit: bỏ một thói quen

  to give up one's work: bỏ công việc

  to give up one's appointment: từ chức

  to give up one's business: thôi không kinh doanh nữa

  to give up a newspaper: thôi không mua một tờ báo

  nhường

  to give up one's seat: nhường ghế, nhường chỗ ngồi

  (y học) coi như là tuyệt vọng, cho như là không chữa được

  to be given up by the doctors: bị các bác sĩ cho là không cứu chữa được nữa

  trao, nộp (cho nhà chức trách...)

  to give oneself up: đầu thú, tự nộp mình

  khai báo (đồng bọn)

  đam mê, đắm đuối, miệt mài (học tập)

  to give oneself up to drinking: rượu chè be bét, đam mê rượu chè

  to give a back

  (xem) back

  to give a Roland for an Oliver

  ăn miếng chả, trả miếng bùi

  give me

  (chỉ lời mệnh lệnh) tôi thích, tôi phục

  give me an evening of classical drama: tôi thích xem một buổi tuồng cổ

  to give ir somebody hot

  mắng mỏ ai, xỉ vả đánh đập ai

  to give someone what for

  (từ lóng) mắng mỏ (chỉnh, xỉ vả) ai, trừng phạt ai nghiêm khắc

  to give to the public (world)

  công bố

  to give somebody the time of day

  (xem) day

  to give way

  nhượng bộ; chịu thua

  to give way to sowmeone: chịu thua ai

  to give way to despair: nản lòng, nản chí

  kiệt đi (sức khoẻ)

  cong, oằn, lún xuống, tan, gây, đứt

  the rope gave way: dây thừng đứt

  the ice gave way: băng tan ra

  (thương nghiệp) bị giảm giá, sụt xuống

  (hàng hải) rán sức chèo

  bị bật đi, bị thay thế

  would give the word (one's ears) for something (to get something): sãn sàng hy sinh hết để được cái gì

  * danh từ

  tính đàn hồi, tính co giân, tính nhún nhảy được

  there is no give in a stone floor: sàn đá thì không thể nhún nhảy được

  give and take

  sự có đi có lại

  sự nhượng bộ lẫn nhau, sự thoả hiệp

  sự bông đùa qua lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • give

  * kỹ thuật

  cho

  đưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • give

  the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length

  Synonyms: spring, springiness

  cause to have, in the abstract sense or physical sense

  She gave him a black eye

  The draft gave me a cold

  transfer possession of something concrete or abstract to somebody

  I gave her my money

  can you give me lessons?

  She gave the children lots of love and tender loving care

  Antonyms: take

  convey or reveal information

  Give one's name

  convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow

  Don't pay him any mind

  give the orders

  Give him my best regards

  pay attention

  Synonyms: pay

  convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture

  Throw a glance

  She gave me a dirty look

  Synonyms: throw

  give as a present; make a gift of

  What will you give her for her birthday?

  Synonyms: gift, present

  cause to happen or be responsible for

  His two singles gave the team the victory

  Synonyms: yield

  dedicate

  give thought to

  give priority to

  pay attention to

  Synonyms: pay, devote

  leave with; give temporarily

  Can I give you my keys while I go in the pool?

  Can I give you the children for the weekend?

  emit or utter

  Give a gulp

  give a yelp

  give entirely to a specific person, activity, or cause

  She committed herself to the work of God

  give one's talents to a good cause

  consecrate your life to the church

  Synonyms: dedicate, consecrate, commit, devote

  give (as medicine)

  I gave him the drug

  give or convey physically

  She gave him First Aid

  I gave him a punch in the nose

  Synonyms: apply

  bestow

  give homage

  render thanks

  Synonyms: render

  estimate the duration or outcome of something

  He gave the patient three months to live

  I gave him a very good chance at success

  execute and deliver

  Give bond

  deliver in exchange or recompense

  I'll give you three books for four CDs

  present to view

  He gave the sign to start

  perform for an audience

  Pollini is giving another concert in New York

  be flexible under stress of physical force

  This material doesn't give

  Synonyms: yield

  propose

  He gave the first of many toasts at the birthday party

  accord by verdict

  give a decision for the plaintiff

  manifest or show

  This student gives promise of real creativity

  The office gave evidence of tampering

  offer in good faith

  He gave her his word

  submit for consideration, judgment, or use

  give one's opinion

  give an excuse

  guide or direct, as by behavior of persuasion

  You gave me to think that you agreed with me

  allow to have or take

  I give you two minutes to respond

  inflict as a punishment

  She gave the boy a good spanking

  The judge gave me 10 years

  occur

  what gives?

  consent to engage in sexual intercourse with a man

  She gave herself to many men

  proffer (a body part)

  She gave her hand to her little sister

  Similar:

  yield: be the cause or source of

  He gave me a lot of trouble

  Our meeting afforded much interesting information

  Synonyms: afford

  hold: organize or be responsible for

  hold a reception

  have, throw, or make a party

  give a course

  Synonyms: throw, have, make

  render: give or supply

  The cow brings in 5 liters of milk

  This year's crop yielded 1,000 bushels of corn

  The estate renders some revenue for the family

  Synonyms: yield, return, generate

  impart: transmit (knowledge or skills)

  give a secret to the Russians

  leave your name and address here

  impart a new skill to the students

  Synonyms: leave, pass on

  establish: bring about

  The trompe l'oeil-illusion establishes depth

  sacrifice: endure the loss of

  He gave his life for his children

  I gave two sons to the war

  pass: place into the hands or custody of

  hand me the spoon, please

  Turn the files over to me, please

  He turned over the prisoner to his lawyers

  Synonyms: hand, reach, pass on, turn over

  grant: bestow, especially officially

  grant a degree

  give a divorce

  This bill grants us new rights

  move over: move in order to make room for someone for something

  The park gave way to a supermarket

  `Move over,' he told the crowd

  Synonyms: give way, ease up, yield

  feed: give food to

  Feed the starving children in India

  don't give the child this tough meat

  Antonyms: starve

  contribute: contribute to some cause

  I gave at the office

  Synonyms: chip in, kick in

  collapse: break down, literally or metaphorically

  The wall collapsed

  The business collapsed

  The dam broke

  The roof collapsed

  The wall gave in

  The roof finally gave under the weight of the ice

  Synonyms: fall in, cave in, give way, break, founder

  afford: afford access to

  the door opens to the patio

  The French doors give onto a terrace

  Synonyms: open