founder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

founder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm founder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của founder.

Từ điển Anh Việt

 • founder

  /'faundə/

  * danh từ

  thợ đúc (gang...)

  người thành lập, người sáng lập

  (thú y học) viêm khớp chân, (ngựa) (vì làm việc quá sức)

  * nội động từ

  sập xuống, sụt lở (đất, nhà)

  bị chìm, chìm nghỉm, bị đắm (tàu thuỷ)

  bị quỵ (vì làm việc quá sức); bị què; bị sa lầy (ngựa)

  * ngoại động từ

  làm chìm, làm đắm (tàu thuỷ)

  làm quỵ (ngựa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • founder

  * kinh tế

  chìm

  đắm

  người sáng lập

  thất bại

  * kỹ thuật

  người sáng lập

  thợ đúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • founder

  a person who founds or establishes some institution

  George Washington is the father of his country

  Synonyms: beginner, founding father, father

  a worker who makes metal castings

  sink below the surface

  stumble and nearly fall

  the horses foundered

  Similar:

  laminitis: inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof to the foot of a horse

  fall through: fail utterly; collapse

  The project foundered

  Synonyms: fall flat, flop

  collapse: break down, literally or metaphorically

  The wall collapsed

  The business collapsed

  The dam broke

  The roof collapsed

  The wall gave in

  The roof finally gave under the weight of the ice

  Synonyms: fall in, cave in, give, give way, break