afford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afford.

Từ điển Anh Việt

 • afford

  /ə'fɔ:d/

  * ngoại động từ

  có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)

  I can't afford to lose a minute: tôi không thể để mất một phút nào

  cho, tạo cho, cấp cho, ban cho

  reading affords us pleasure: đọc sách cho ta niềm vui thú

  the fields afford enough fodder for the cattle: cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho trâu bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • afford

  be able to spare or give up

  I can't afford to spend two hours with this person

  have the financial means to do something or buy something

  We can't afford to send our children to college

  Can you afford this car?

  afford access to

  the door opens to the patio

  The French doors give onto a terrace

  Synonyms: open, give

  Similar:

  yield: be the cause or source of

  He gave me a lot of trouble

  Our meeting afforded much interesting information

  Synonyms: give