open nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

open nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm open giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của open.

Từ điển Anh Việt

 • open

  /'oupən/

  * tính từ

  mở, ngỏ

  to leave the door open: bỏ ngõ cửa

  an open letter: bức thư ngỏ

  open eyes: mắt mở trô trố; (nghĩa bóng) sự tự giác, ý thức đầy đủ

  open mouth: mồm há hốc (âm thanh, ngạc nhiên...); mồm toang toác (nói thẳng)

  mở rộng, không hạn chế; không cấm

  an open competition: cuộc thi mở rộng cho mọi người

  an open season: mùa săn (cho phép săn không cấm)

  trần, không có mui che; không gói, không bọc

  an open carriage: xe mui trần

  trống, hở, lộ thiên, thoáng rộng

  in the open air: giữa trời, lộ thiên

  in the open sea: ở giữa biển khơi

  an open quarry: mở đá lộ thiên

  an open field: đồng không mông quạnh

  thông, không bị tắn nghẽn

  an open road: đường không bị tắc nghẽn

  công khai, rõ ràng, ra mắt, không che giấu, ai cũng biết

  an open secret: điều bí mật ai cũng biết

  an open quarrel: mối bất hoà công khai

  open contempt: sự khinh bỉ ra mặt

  cởi mở, thật tình

  to be open with somebody: cởi mở với ai

  an open countenance: nét mặt cởi mở ngay thật

  thưa, có lỗ hổng, có khe hở...

  open ranks: hàng thưa

  in open order: (quân sự) đứng thanh hàng thưa

  chưa giải quyết, chưa xong

  an open questions: vấn đề còn chưa giải quyết, vấn đề còn đang tranh luận

  rộng rãi, phóng khoáng, sẵn sàng tiếp thu cái mới, không thành kiến

  an open mind: đầu óc rộng râi (sẵn sàng tiếp thu cái mới, không thành kiến)

  to have an open hand: hào phóng, rộng rãi

  còn bỏ trống, chưa ai đảm nhiệm, chưa ai làm...

  the job is still open: công việc đó chưa có ai làm

  không đóng băng

  the lake is open in May: về tháng năm hồ không đóng băng

  không có trong sương giá, dịu, ấm áp

  an open winter: một mùa đông không có sương giá

  open weather: tiết trời dịu (ấm áp)

  mở ra cho, có thể bị

  the only course open to him: con đường duy nhất mở ra cho hắn, con đường duy nhất hắn có thể theo

  to be open to many objections: có thể bị phản đối nhiều

  open to attack: có thể bị tấn công

  (điện học) hở

  open circuit: mạch hở

  (hàng hải) quang đãng, không có sương mù

  (ngôn ngữ học) mở (âm)

  (âm nhạc) buông (dây)

  to keep open house

  ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách

  to lay open

  (xem) lay

  to welcome with open arms

  (xem) arm

  * danh từ

  chỗ ngoài trời, chỗ thoáng mát, chỗ rộng râi, nơi đồng không mông quạnh

  in the open: ở ngoài trời, giữa thanh thiên bạch nhật

  biên khơi

  sự công khai

  chỗ hở, chỗ mở

  (the open) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc thi (điền kinh, thể dục, thể thao...) tranh giải vô địch toàn quốc tế ((cũng) the National Open)

  * ngoại động từ

  mở, bắt đầu, khai mạc

  to open a business: bắt đầu kinh doanh

  to open an account: mở tài khoản

  to open fire: bắt đầu bắn, nổ súng

  to open a shop: mở cửa hàng

  to open a road: mở đường giao thông

  to open the mind: mở rộng trí óc

  to open a prospect: mở ra một cái nhìn, mở ra một triển vọng

  to open Parliament: khai mạc nghị viện

  thổ lộ

  to open one's heart to someone: thổ lộ tâm tình với ai

  (hàng hải) nhìn thấy, trông thấy

  * nội động từ

  mở cửa

  the shop opens at 8 a.m: cửa hàng mở cửa từ lúc 8 giờ sáng

  mở ra, trông ra

  the room opens on to a lawn: buồng trông ra bãi cỏ

  bắt đầu, khai mạc

  the discussion opens upon the economic question: cuộc thảo luận bắt đầu nói về vấn đề kinh tế

  the meeting opened yesterday: buổi họp khai mạc hôm qua

  huồm poảy khyếm bắt đầu nói (người)

  nở

  trông thấy rõ

  the habour light opened: đến ở hải cảng đã trông thấy rõ

  to open out

  phơi bày ra, mở ra, mở rộng ra, trải ra

  bộc lộ ra, thổ lộ tâm tình

  to open up

  mở ra, trải ra

  làm cho có thể đến được, làm nhìn thấy được

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt đầu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu nổ súng, bắt đầu tấn công

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khai ra (điều bí mật)

  to open bowels

  làm cho ai đi ngoài được, làm cho nhuận tràng

  tom open a debate

  phát biểu đầu tiên trong một cuộc tranh luận

  to open the door to

  (xem) door

  to open one's eyes

  mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên

  to open someone's eyes

  làm cho ai trố mắt ra; làm cho ai sáng mắt ra

  to open one's shoulders

  đứng ở tư thế sắp đánh một cú bên phải (crickê)

 • open

  mở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • open

  * kinh tế

  bắt đầu (các cuộc đàm phán)

  bóc (thư)

  cởi mở

  công khai

  để ngỏ

  không cấm

  mở (cửa)

  mở (gói)

  mở (một thư tín dụng, tài khoản)

  mở đầu

  thiết lập (một cửa hàng mới)

  tự do

  * kỹ thuật

  hở

  làm tơi

  lộ thiên

  mạch điện hở

  mở

  mở màn chắn

  phát hiện

  sôi (thép)

  tách rời ra

  trần

  dệt may:

  gỡ (chùm xơ)

  xây dựng:

  hở trần (đĩa mài)

  khai thông

  không có mái che

  không mui

  mở bóc

  mở mỏ

  y học:

  mở, hở

  điện lạnh:

  thông ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • open

  a clear or unobstructed space or expanse of land or water

  finally broke out of the forest into the open

  Synonyms: clear

  a tournament in which both professionals and amateurs may play

  information that has become public

  all the reports were out in the open

  the facts had been brought to the surface

  Synonyms: surface

  cause to open or to become open

  Mary opened the car door

  Synonyms: open up

  Antonyms: close

  start to operate or function or cause to start operating or functioning

  open a business

  Synonyms: open up

  Antonyms: close

  become open

  The door opened

  Synonyms: open up

  Antonyms: close

  begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.

  He opened the meeting with a long speech

  Antonyms: close

  make available

  This opens up new possibilities

  Synonyms: open up

  become available

  an opportunity opened up

  Synonyms: open up

  have an opening or passage or outlet

  The bedrooms open into the hall

  make the opening move

  Kasparov opened with a standard opening

  display the contents of a file or start an application as on a computer

  Antonyms: close

  affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed

  an open door

  they left the door open

  Synonyms: unfastened

  Antonyms: shut

  affording free passage or access

  open drains

  the road is open to traffic

  open ranks

  Antonyms: closed

  open to or in view of all

  an open protest

  an open letter to the editor

  used of mouth or eyes

  keep your eyes open

  his mouth slightly opened

  Synonyms: opened

  Antonyms: closed

  not having been filled

  the job is still open

  accessible to all

  open season

  an open economy

  having no protecting cover or enclosure

  an open boat

  an open fire

  open sports cars

  (set theory) of an interval that contains neither of its endpoints

  Antonyms: closed

  not brought to a conclusion; subject to further thought

  an open question

  our position on this bill is still undecided

  our lawsuit is still undetermined

  Synonyms: undecided, undetermined, unresolved

  not sealed or having been unsealed

  the letter was already open

  the opened package lay on the table

  Synonyms: opened

  without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition

  the clarity and resonance of an open tone

  her natural and open response

  not requiring union membership

  an open shop employs nonunion workers

  ready for business

  the stores are open

  Similar:

  outdoors: where the air is unconfined

  he wanted to get outdoors a little

  the concert was held in the open air

  camping in the open

  Synonyms: out-of-doors, open air

  unfold: spread out or open from a closed or folded state

  open the map

  spread your arms

  Synonyms: spread, spread out

  Antonyms: fold

  afford: afford access to

  the door opens to the patio

  The French doors give onto a terrace

  Synonyms: give

  exposed: with no protection or shield

  the exposed northeast frontier

  open to the weather

  an open wound

  assailable: not defended or capable of being defended

  an open city

  open to attack

  Synonyms: undefendable, undefended

  loose: (of textures) full of small openings or gaps

  an open texture

  a loose weave

  receptive: ready or willing to receive favorably

  receptive to the proposals

  Antonyms: unreceptive

  overt: open and observable; not secret or hidden

  an overt lie

  overt hostility

  overt intelligence gathering

  open ballots

  Antonyms: covert

  capable: possibly accepting or permitting

  a passage capable of misinterpretation

  open to interpretation

  an issue open to question

  the time is fixed by the director and players and therefore subject to much variation

  Synonyms: subject

  clear: affording free passage or view

  a clear view

  a clear path to victory

  open waters

  the open countryside

  candid: openly straightforward and direct without reserve or secretiveness

  his candid eyes

  an open and trusting nature

  a heart-to-heart talk

  Synonyms: heart-to-heart