spread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spread.

Từ điển Anh Việt

 • spread

  /spred/

  * danh từ

  sự trải ra, sự căng ra, sự giăng ra

  sự truyền bá (giáo dục, tư tưởng...)

  sải cánh (của chim...)

  chiều rộng, khoảng rộng

  sự sổ ra (của thân thể)

  middle-age spread: sự sổ người ra khi đến tuổi trung niên

  khăn trải (giường, bàn...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hai trang báo liền mặt (in một bức ảnh, một bài quảng cáo...); ảnh in suốt trang báo, dòng chữ chạy dài suốt trang báo

  (thông tục) bữa tiệc linh đình, bữa ăn thịnh soạn

  (thương nghiệp) lãi sản xuất (mức chênh nhau giữa giá thành và giá bán)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất phết lên bánh (bơ, mứt...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phô trương, sự huênh hoang

  * ngoại động từ spread

  trải, căng, giăng ra, bày ra

  to spread a cloth over a table: trải khăn lên bàn

  to spread a banner: giương cờ, giương biểu ngữ

  rải, truyền bá

  to spread a rumour: truyền một tin đồn

  kéo dài thời gian (trả tiền...)

  to spread the payments on the loan over eighteen months: kéo dài thời gian trả tiền cho vay trong 18 tháng

  bày (bàn ăn), bày (thức ăn) lên bàn

  phết

  to spread butter on a slice of bread: phết bơ lên một lát bánh mì

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đập bẹt (đầu đinh...)

  to spread oneself: (từ lóng) ba hoa, huênh hoang, chưng trổ

  * nội động từ

  trải ra, căng ra

  the field spreads out before us: cánh đồng trải dài ra trước mặt chúng tôi

  truyền đi, lan đi, bay đi

  news spread everywhere: tin truyền đi khắp nơi

  fire spreads: lửa cháy lan

  tản ra

  the birds flew up and spread: chim bay lên rồi tản ra

  to spread oneself thin

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôm đồm nhiều việc quá cùng một lúc

 • spread

  sự phổ biến; chiều rộng

  s. of a matrix chiều rộng của một ma trận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spread

  process or result of distributing or extending over a wide expanse of space

  Synonyms: spreading

  a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes

  Synonyms: paste

  two facing pages of a book or other publication

  Synonyms: spread head, spreadhead, facing pages

  the expansion of a person's girth (especially at middle age)

  she exercised to avoid that middle-aged spread

  act of extending over a wider scope or expanse of space or time

  Synonyms: spreading

  distribute or disperse widely

  The invaders spread their language all over the country

  Synonyms: distribute

  Antonyms: gather

  become distributed or widespread

  the infection spread

  Optimism spread among the population

  Synonyms: propagate

  spread across or over

  A big oil spot spread across the water

  Synonyms: overspread

  strew or distribute over an area

  He spread fertilizer over the lawn

  scatter cards across the table

  Synonyms: scatter, spread out

  cover by spreading something over

  spread the bread with cheese

  distribute over a surface in a layer

  spread cheese on a piece of bread

  prepared or arranged for a meal; especially having food set out

  a table spread with food

  Similar:

  gap: a conspicuous disparity or difference as between two figures

  gap between income and outgo

  the spread between lending and borrowing costs

  ranch: farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle)

  Synonyms: cattle ranch, cattle farm

  scatter: a haphazard distribution in all directions

  banquet: a meal that is well prepared and greatly enjoyed

  a banquet for the graduating seniors

  the Thanksgiving feast

  they put out quite a spread

  Synonyms: feast

  bedspread: decorative cover for a bed

  Synonyms: bedcover, bed cover, bed covering, counterpane

  unfold: spread out or open from a closed or folded state

  open the map

  spread your arms

  Synonyms: spread out, open

  Antonyms: fold

  circulate: cause to become widely known

  spread information

  circulate a rumor

  broadcast the news

  Synonyms: circularize, circularise, distribute, disseminate, propagate, broadcast, diffuse, disperse, pass around

  go around: become widely known and passed on

  the rumor spread

  the story went around in the office

  Synonyms: circulate

  diffuse: move outward

  The soldiers fanned out

  Synonyms: spread out, fan out

  dispersed: distributed or spread over a considerable extent

  has ties with many widely dispersed friends

  eleven million Jews are spread throughout Europe

  outspread: fully extended in width

  outspread wings

  with arms spread wide