scatter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scatter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scatter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scatter.

Từ điển Anh Việt

 • scatter

  /'skætə/

  * danh từ

  sự tung rắc, sự rải ra, sự phân tán

  tầm phân tán (đạn)

  những cái được tung rắc, những cái được rải ra

  * động từ

  tung, rải, rắc, gieo

  to scatter seed: gieo hạt giống

  to scatter gravel on road: rải sỏi lên mặt đường

  đuổi chạy tán loạn

  làm tan (mây, hy vọng...)

  toả (ánh sang)

  lia, quét (súng)

 • Scatter

  (Econ) Biểu đồ tán xạ.

  + Sự biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị trong đó các giá trị quan sát được của một biến được vẽ thành từng điểm so với các giá trị của biến kia mà không nối các điểm đó lại với nhau bằng đường nối.

 • scatter

  tán xạ, tản mạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scatter

  a haphazard distribution in all directions

  Synonyms: spread

  the act of scattering

  Synonyms: scattering, strewing

  distribute loosely

  He scattered gun powder under the wagon

  Synonyms: sprinkle, dot, dust, disperse

  sow by scattering

  scatter seeds

  Similar:

  disperse: to cause to separate and go in different directions

  She waved her hand and scattered the crowds

  Synonyms: dissipate, dispel, break up

  disperse: move away from each other;

  The crowds dispersed

  The children scattered in all directions when the teacher approached

  Synonyms: dissipate, spread out

  break up: cause to separate

  break up kidney stones

  disperse particles

  Synonyms: disperse

  spread: strew or distribute over an area

  He spread fertilizer over the lawn

  scatter cards across the table

  Synonyms: spread out