sprinkle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkle.

Từ điển Anh Việt

 • sprinkle

  /'spriɳkl/

  * danh từ

  sự rắc, sự rải

  mưa rào nhỏ

  a sprinkle of rain: vài hạt mưa lắc rắc

  * ngoại động từ

  tưới, rải, rắc

  to sprinkle a dish with pepper: rắc hạt tiêu vào món ăn

  * nội động từ

  rắc, rải

  rơi từng giọt, rơi lắc rắc; mưa lắc rắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sprinkle

  * kinh tế

  phân tán

  phun màu

  phun rắc

  * kỹ thuật

  phun

  phun tưới

  rắc

  rải

  hóa học & vật liệu:

  tuồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sprinkle

  the act of sprinkling or splashing water

  baptized with a sprinkling of holy water

  a sparge of warm water over the malt

  Synonyms: sprinkling, sparge

  cause (a liquid) to spatter about, especially with force

  She splashed the water around her

  Synonyms: splash, splosh

  rain gently

  It has only sprinkled, but the roads are slick

  Synonyms: spit, spatter, patter, pitter-patter

  scatter with liquid; wet lightly

  Sprinkle the lawn

  Synonyms: sparge, besprinkle

  Similar:

  scattering: a light shower that falls in some locations and not others nearby

  Synonyms: sprinkling

  scatter: distribute loosely

  He scattered gun powder under the wagon

  Synonyms: dot, dust, disperse