sprinkler irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkler irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkler irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkler irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sprinkler irrigation

    * kỹ thuật

    sự tưới phun mưa

    tưới phun