sprinkler for construction work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkler for construction work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkler for construction work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkler for construction work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sprinkler for construction work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xe tưới nước ở công trường