sprinkler pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkler pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkler pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkler pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sprinkler pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống tưới nước