sprinkler installation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkler installation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkler installation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkler installation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sprinkler installation

    * kỹ thuật

    thiết bị tưới phun