besprinkle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

besprinkle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm besprinkle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của besprinkle.

Từ điển Anh Việt

 • besprinkle

  /bi'spriɳkl/

  * ngoại động từ

  vảy, rắc, rải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • besprinkle

  Similar:

  sprinkle: scatter with liquid; wet lightly

  Sprinkle the lawn

  Synonyms: sparge