spit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spit.

Từ điển Anh Việt

 • spit

  /spit/

  * danh từ

  cái xiên (nướng thịt trong lò quay)

  mũi đất (nhô ra biển)

  bờ ngầm

  * ngoại động từ

  xiên (thịt để nướng trong lò quay)

  đâm xuyên (nhô ra biển)

  bờ ngầm

  * ngoại động từ

  xiên (thịt để nướng trong lò quay)

  đâm xuyên (bằng gươm)

  * danh từ

  sự khạc, sự nhổ

  sự phun phì phì (mèo)

  nước bọt, nước dãi

  cơn mưa lún phún, cơm mưa ngắn, trận mưa tuyết ngắn

  trứng (sâu bọ)

  (thông tục) vật giống như hệt, người giống như hệt

  he is the very spit of his father: anh ta giống bố như hệt

  the spit and image of somebody: (thông tục) người giống hệt ai

  * nội động từ spat

  khạc, nhổ nước bọt

  to spit in someone's face: nhổ vào mặt ai, khinh bỉ ai

  phun phì phì (mèo)

  làu bàu

  mưa lún phún

  bắn, toé (lửa); toé mực (bút)

  * ngoại động từ

  khạc, nhổ (nước bọt)

  thốt ra, phun ra, nói to

  to spit an oath: thốt ra một lời nguyền rủa

  to spit at

  phỉ nhổ (ai); coi (ai) như rác

  to spit out

  khạc ra

  phun ra, nói hở ra (điều bí mật)

  spit it out!

  muốn nói gì thì nói nhanh lên!

  to spit upon

  (như) to spit at

  * danh từ

  mai (bề sâu xắn xuống đất bằng chiều dài của lưỡi mai)

  to gig it two spits deep: đào sâu hai mai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spit

  * kinh tế

  xiên thành xâu (Cá)

  que xiên

  * kỹ thuật

  cái mai

  chảy ra

  cơn mưa ngắn

  doi cát

  phun ra

  xây dựng:

  bể sâu xắn mai

  cái xẻng

  hóa học & vật liệu:

  doi đất (nhô ra biển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spit

  a narrow strip of land that juts out into the sea

  Synonyms: tongue

  a skewer for holding meat over a fire

  the act of spitting (forcefully expelling saliva)

  Synonyms: spitting, expectoration

  expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth

  The father of the victim spat at the alleged murderer

  Synonyms: ptyalize, ptyalise, spew, spue

  utter with anger or contempt

  Synonyms: spit out

  Similar:

  saliva: a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches

  Synonyms: spittle

  sprinkle: rain gently

  It has only sprinkled, but the roads are slick

  Synonyms: spatter, patter, pitter-patter

  skewer: drive a skewer through

  skewer the meat for the BBQ