spitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spitting

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vật phun toé

Từ điển Anh Anh - Wordnet