skewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skewer.

Từ điển Anh Việt

 • skewer

  /'skju:ə/

  * danh từ

  cái xiên (để nướng thịt)

  (đùa cợt) gươm, kiếm

  * ngoại động từ

  xiên (thịt để nướng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skewer

  * kinh tế

  chốt giữ gói thịt

  que nướng thịt

  que xiên thịt

  * kỹ thuật

  sào tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skewer

  a long pin for holding meat in position while it is being roasted

  drive a skewer through

  skewer the meat for the BBQ

  Synonyms: spit