spitting rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitting rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitting rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitting rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spitting rock

    * kỹ thuật

    đá nổ mìn