patter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patter.

Từ điển Anh Việt

 • patter

  /'pætə/

  * danh từ

  tiếng lộp độp (mưa rơi), tiếng lộp cộp (vó ngựa...)

  * nội động từ

  rơi lộp độp (mưa...), chạy lộp cộp (vó ngựa...); kêu lộp cộp

  * ngoại động từ

  làm rơi lộp độp; làm kêu lộp cộp

  * danh từ

  tiếng lóng nhà nghề, tiếng lóng của một lớp người

  câu nói giáo đầu liến thoắng (bắt vào bài hát)

  lời (của một bài hát, của một vở kịch vui)

  lời nói ba hoa rỗng tuếch

  * ngoại động từ

  nhắc lại một cách liến thoắng máy móc; lầm rầm (khấn, cầu kinh...)

  * nội động từ

  nói liến thoắng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • patter

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bàn bê vữa

  bàn talôt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patter

  a quick succession of light rapid sounds

  the patter of mice

  the patter of tiny feet

  make light, rapid and repeated sounds

  gently pattering rain

  Synonyms: pitter-patter

  Similar:

  spiel: plausible glib talk (especially useful to a salesperson)

  Synonyms: line of gab

  sprinkle: rain gently

  It has only sprinkled, but the roads are slick

  Synonyms: spit, spatter, pitter-patter